BMX:: Zaplatanie ko?a
Zaplatanie ko?a

Siema!
W tym artykule napisz? Wam jak zaplata? ko?a.
Ju? nie b?dziecie musieli chodzi? po serwisach rowerowych, p?aci? grubych pieni?dzy i czeka? nie wiadomo ile.
Pierwsz? prób? polecam zrobi? na jakim? starym kole, bo pewnie pogniecie szprychy, porysujecie obr?cz i ró?ne inne rzeczy na pocz?tku si? zdarzaj?.
Po pierwsze musicie mie? do tego dwa narz?dzia :
- ?rubokr?t p?aski
- kluczyk do nypli
?rubokr?t chyba ka?dy w domu ma a kluczyk do nypli mo?na kupi? w ka?dym serwisie rowerowym za oko?o 5z?
Najwygodniejsze s? takie :
Chocia? nie ma znaczenia jaki on b?dzie.
Przejd?my do teori.
1.Najpierw powk?adaj w jeden ko?nierz co drug? szprych?. tak :
Gdy to ju? masz zrobion? we? do r?ki obr?cz, i w?ó? dowoln? ze szprych w dowoln? dziurk? w obr?czy*
*Pami?taj, ?e je?eli w?o?y?e? do lewego ko?nierza w?ó? do lewej dziurki w obr?czy. Dziurki w obr?czy s? lewe i prawe. Wida? to. Jedne s? bardziej przesuni?te na prawo a drugie na lewo. Nie s? idealnie na ?rodku.
2. Zostawiasz 3 dziurki w obr?czy wolne i kolejn? szprych? wk?adasz w t? dziurk?. To jest tak IoooIoooI*
I - szprycha
o - dziurka w obr?czy
3. Wk?adasz w ten sposób pozosta?e szprychy.
Powinno Ci wyj?? co? takiego :

4. Teraz zaczynaj? si? schody. Jest to najtrudniejszy moment w zaplataniu kó?. Nast?pn? szprych?, musisz w?o?y? do drugiego ko?nierza, lecz do równoleg?ej dziurki. Najlepiej odwró? ko?o tak jak na powy?szym zdj?ciu i spójrz przez dzirk? w ko?nierzu piasty. W?ó? szprych? do dziurki w której widzisz szprych? w przeciwnym ko?nierzu.
5. To ju? masz za sob?, i reszt? szprych wk?adasz tym samym sposobem. Czyli trzy dziurki, szprycha, trzy dziurki, szprycha... 6. Ko?o ju? nabiera wygl?du. Jest zaplecione na tzw. s?oneczko. Po?owa roboty za tob?. Teraz czas na krzy?e.
7. Musisz wiedzie? na ile krzy?y* chcesz zaple?? ko?o.
*ile szprych b?dzie przecina? dowoln? szprych?
Je?li masz ko?o na 48 szprych najlepiej zaple?? je na cztery krzy?e, je?li masz 36 szprych najlepiej zaple?? na trzy krzy?e.
8. Teraz napisz? jak to zrobi?. wk?adasz szprych? odwrotnie ni? by?a wcze?niej czyli ?ebkiem na dó?. Pami?taj, by krzy?owa? szprychy w przeciwnym kierunku do ich skr?tu.
9. Je?li zaplatasz na trzy krzy?? szpryche przek?adasz dwa razy nad szprychami i raz pod. Je?li na cztery, to przek?adasz try razy nad i raz pod.
10. Robisz tak z pozosta?ymi szprychami, potem po drugiej stronie i to ca?a filozofia.
11. Ko?o jest zaplecione i powinno wygl?da? tak :
Cztery krzy?e :
Trzy krzy?e :

Ca?y artyku? napisa?em sam! Nie kierowa?em si? ?adnym innym artyku?em i nic nie kopiowa?em.
Nie kopiowa? bez mojej zgody!

Zdj?cia s? autorstwa portalu trialowego choody.com
Dodał: adifreestyle


Aby głosować i komentować musisz być zalogowany. Na co więc czekasz ?


Brak avaturuadrian bmx 123 (2012-07-19 13:54:53)
10/10
Brak avaturuadrian bmx 123 (2012-07-19 13:54:27)
10/10
mikiProGTmikiProGT (2011-07-02 22:53:53)
dzi?ki bardzo mi sie przyda
Brak avaturumati727 (2011-05-15 08:55:46)
ogulnie fajny artyku? 10