BMX:: Jak zbudowa? minirampe, by lukaszbmxy
Jak zbudowa? minirampe, by lukaszbmxy

Cze??. Zosta?em grzecznie poproszony o napisanie how to build mini ramp wi?c zamierzam grzecznie pro?b? spe?ni?. Mo?e si? komu? kiedy? przyda... [Z góry przepraszam za niedoci?gni?cia pisa?em ten poradnik raczej na szybko i w miar? tre?ciwie, a ju? pó?no wi?c umys? inaczej pracuje]

Zacznijmy od materia?u, który mo?e by? naprawd? przeró?ny do budowy rampy i ka?dy dobrze zrobiony i zakonserwowany spisze si? znakomicie. Ramp? mo?na zrobi? pocz?wszy od betonu po metal a? do drewna. Ja ni?ej poka?? jak zrobi? z trzeciej opcji tj. z drewna.
//Przed wszystkim napisz? jeszcze, ?e je?eli macie mo?liwo?? zalania rampy z betonu to chyba najwytrzymalsza i d?ugowieczna wersja pomijaj?c ból przy uderzeniach//

Koszty: MW 1000 z?
Potrzebne:
W choler? desek
4 sklejki 18 mm.
sklejki 8 mm.
Narz?dzia:
Wkr?tarka
m?otek
wyrzynarka do drewna
cyrkularka
poziomica
szlifierka k?towa
wkr?ty 8 cm. oraz 5 cm.
o?ówek
oraz reszta, która mo?e si? wy?oni? przy budowie.

Zaczynamy od budowy jednego quartera. //Je?eli transport materia?u jest drogi i sprawia komu? du?o trudno?ci to kupujemy od razu ca?y materia?, który podam na samym dole. Je?eli nie to kupujemy cztery P?YTY OSB [link] o grubo?ci minimalnej 18 mm i wymiarach 1250 mm X 2500 mm. Je?eli ju? mamy to trzeba narysowa? jako? ?uk przypominaj?cy by PROFIL [link]. Z tym jest w?a?nie du?y problem bo to nie tak chop siup sobie narysowa? idealny dla nas ?uk. Na to jak zrobi? ?uk musicie wpa?? sami...
Ja to zrobi?em tak mw. TAK [link], Mo?e to b?dzie dla was inspiracj? ale wa?niejsze s? te? 2 rzeczy: Mianowicie zacznijcie od poziomej, równej kreski o d?. mw. 20 cm by najazd pó?niej nie wygl?da? TAK [link] tylko TAK [link]. Druga sprawa to coping. Jak ju? obetniecie sklejk? na kszta?t waszej rampy to musicie zmierzy? rur? na coping i zrobi? odpowiednie wej?cie na niego. U mnie to wygl?da TAK [link]. Jak ju? mamy ca?y profil wyci?ty z jednej p?yty to wycinamy drugi na tej samej p?ycie co poprzedni. Robimy takich profili 8.

Teraz potrzeba mw. 18 desek na co? TAKIEGO [link]. Oczywi?cie tak to ma wygl?da? i szeroko?? waszej rampy uzale?niona jest od d?ugo?ci desek. chyba nie musz? t?umaczy?, ?e im grubsze deski tym lepiej oraz to, ?e musisz mie? wkr?tark? i rzecz jasna wkr?ty. Gwo?dzie wybij z g?owy. O super jak masz ju? jednego quartera to musisz mie? takich cztery. Teraz pora na copping. Przykr?camy poziomo desk? od jednego quartera do drugiego i tak na ka?dym. Wygl?da to TAK [link]. Deska pod coping i jaka? ?ata za coping. Przez ?at? wiercimy 3- 4 dziurki na SZPILK? [link] 12 mm (przyda si? do sto?ów). Robimy tak na ka?dym quarterze.

Teraz wiercimy na krzy? ale w prostej linii po 3 dziury w ka?dym quarterze. Oczywi?cie tak by jedna dziura pasowa?a do dziury z drugiego quartera. Teraz kombinujemy jakie? P?ASKOWNIKI [link] i wiercimy w nich dziury w odleg?o?ciach takich jak na qarterach. Jak ju? mamy to przyk?adamy p?askowniki do dziur i wsadzamy szpilki do tych wywierconych dziurek i z drugiej strony te? zak?adamy p?askowniki i zakr?camy nakr?tki by jeden quarter trzyma? si? drugiego.

Coping. Je?eli ju? mamy jak?? rur? to musimy przyspawa? mw. co 60 cm szpilk? 12 mm o d?ugo?ci mw 5-7 cm. Tak by po w?o?eniu do wcze?niej wywierconych dziór wystawa?a na grubo?? PODKLADKI [link] oraz nakr?tki. Jak wszystko pasuje to odk?adamy coping na bok.

Sklejka powierzchniowa. Ja mam 10 mm ale bro? Bo?e to za grubo. Max bierzcie 8 mm bo potem b?d? strzela?, a problemy z naginaniem i uciekaj?ca kasa przy p?kaniu mo?e was zniech?ci? do dalszej pracy. Przy skr?caniu sklejki potrzeba 2-3 osoby, sam si? dowiesz dlaczego... Przykr?caj?c sklejk? zostaw po 3 cm wystaj?cej sklejki z za quarter od do?u.
Jak mamy ju? wszystkie quartery obite sklejk? czas zacz?? pod?ogi.

Niestety nie mam zdj?? ale postaram si? przedstawi? w PAINCIE [link]. Te czerwone paski to deski rzecz jasna. Pami?tajcie by ko?cówki tych cz??ci pod?ogi, które b?d? dolega? do quartera nale?y skr?ci? 2 deski i jedna ma wystawa? 3 cm na zostawion? wcze?niej sklejk? na quarterach od do?u. Dzi?ki temu wszystko powinno idealnie pasowa?.
Teraz tylko powierci? dziurki na szpilki tak jak na quarterach, ?eby po skr?ceniu by?o picu? glancu? i chyba gotowe.
Skoro mamy szkielety pod?ogi to wystarczy obliczy? ile i przykr?ci? sklejki tak?e 8 mm. tak jak na quarterach.

O sto?ach nie mog? du?o powiedzie? bo obecnie sam dopiero robi? ich monta?. Powiem tyle, ?e najlepiej robi? je inspiruj?c si? szkieletem cz??ci pod?ogi. Robi? na tej samej zasadzie ale wed?ug w?asnych potrzeb. Ja robi? na szeroko?? 1500 mm. Wtedy pasuje 1250 mm sklejki + 250 mm paski, które b?dzie mo?na taniej wymieni?, gdy zepsuj? si? od grindów (zamiast ca?ej p?yty). Na podpórk? mo?na u?y? grubych belek i jak to mi pewien kolega powiedzia? w?o?y? mi?dzy belk?, a stó? gum? z filca jako amortyzacj?. :)

U mnie bez jednej cz??ci pod?ogi i bez idealnego skr?cania z powodu braku miejsca wygl?da ona TAK [link]
Pami?tajcie, ?e ramp? nale?y czym? zakonserwowa? przed warunkami atmosferycznymi jak i ciekawskimi dzieciakami wk?adaj?cymi wszystko do buzi.
Je?eli co? omin??em / ew. masz jakie? problemy z budow? pisz na gadu: 840169 albo dzwo? pod 880553460. Je?eli b?dziesz chcia? u?y? tego poradnika do celów "innych" Tak?e skontaktuj si? ze mn?.
//NIE ODPOWIADAM ZA SZKODY WYRZ?DZONE SOBIE I INNYM PRZY BUDOWIE / U?YTKOWANIU MINI RAMPY TWORZONEJ Z TEGO PORADNIKA//


Dodał: lukaszbmxy


Aby głosować i komentować musisz być zalogowany. Na co więc czekasz ?


Brak avaturuczaro-sowa (2013-12-23 19:53:19)
nie wiem ale w okolicach p?ocka i warszawy jest du?o
Brak avaturuszymon1 (2013-06-18 16:25:11)
to ja grzecznie prosz? o napisanie czy w okolicach lublina s? jakie? skeyt-parki