BMX:: Jak zbudowa? hopke, by lukaszbmxy
Jak zbudowa? hopke, by lukaszbmxy

Witam. Wiosna zbli?a si? ma?ymi kroczkami, a wraz z ni? dla wielu m?odych jak i starszych riderów idzie zajawka prowadz?ca do nowych pomys?ów. W zwi?zku z tym chcia?bym wam ni?ej nie za d?ugo, a tre?ciwie przedstawi?, jak zrobi? par? chopek dirtowych.

Oczywi?cie przed budowaniem dirtu/ trailsów trzeba usi??? i pomy?le? nad wszystkimi kwestiami, problemami i znale?? ich rozwi?zanie.
Jest te? kwestia sponsorowania kosztów budowy dirtu przez kogo? z góry. T? opcj? trzeba rozwa?y? na pocz?tku i pomy?le? czy gmina / miasto mog?oby w czym? takim pomóc. Je?eli tak to odsy?am do google i pisania petycji na ten temat oraz innych dzia?a? zwi?zanych z petycj?.

Na drugim pocz?tku ostrzegam, ?e je?eli masz zamiar budowa? dirt sam, to musisz mie? bardzo siln? wol?, bo jak trafisz na niemi?y teren to po 5 min kopania si? zniech?cisz. Dobrze jakby was by?o trzech, którzy znaj? si? chocia? na je?dzie rowerem.

( Na pocz?tek radz? zrobi? stolik zanim zaczniemy budowa? chopy z gapem (odst?p mi?dzy wybiciem, a l?dowaniem)

Na pocz?tek wystarczy ci sztychówka.

Teraz przez par? godzin usypujesz gór? ziemi. (Nasz tor, który zobaczysz na www.dirt.lkn.pl jest zrobiony na podstawie kopania do?u w ziemi jako najazdu, a zaraz za nim z tej ziemi robimy co? na kszta?t skoczni).

Jak masz spor? ilo?? ziemi to potrzebujesz najzwyklejszej ?opaty by usypa? co? przypominaj?cego stolik podany w linku wy?ej. Teraz robimy co? podobnego jak Pan na zdj?ciu.

 Chyba nie musz? przypomina?, ?e im bystrzejsze chcemy wybicie tym bardziej powinno by? ono d?u?sze, bo przy skakaniu zrobimy double flipa przypadkowo, a rower si? zda tylko na robienie zupy. "?rodek" stolika robimy z minimalnym spadkiem do l?dowania (mw. w stosunku 10 cm/m), gdyby czasem mia? si? zrobi? spadek w stron? wybicia co ko?czy?o si? bólem kostek i nadgarstków.

Co do l?dowania.. Im d?u?sze i bystrzejsze tym lepsze ale te? zale?y od mo?liwo?ci.

Je?eli jedna chopka dla was to za ma?o to radz? pó?niej zrobi? co? z gapem. Odst?p mi?dzy l?dowaniem, a wybiciem powinien by? nie mniejszy ni? 3 m, poniewa? pomi?dzy skokami nie b?dziesz mia? czasu nawet pompowa? na l?dowaniu i wybiciu.


Jak ju? si? wci?gniesz w latanie na dircie i b?dzie ci to sprawia? du?? frajd?, dzi?ki czemu praca b?dzie sz?a lepiej to radz? zrobi? speedbox (zjazd daj?cy pr?dko?? przed skoczni? bez potrzeby peda?owania).

Je?eli macie mo?liwo?? wynaj?cia koparki to baaaardzo polecam opcj? nawet gdyby to du?o kosztowa?o, bo naprawd? praca przy dircie jest ci??k? i m?cz?c? prac?.
Dobrze robi? na swoim terenie by mie? pewno??, ?e nikt nie przyjdzie z pretensjami i oka?e si?, ?e trzeba burzy? i ca?a praca na marne.


Dirt mo?na robi? na wszelakie sposoby. Z wallridem, drewnianym / metalowym wybiciem, a ziemnym l?dowaniem, z "pompkami" mi?dzy skoczniami daj?cymi pr?dko??. Polecam poszuka? wi?cej zdj?? w sieci i przypatrzy? si? na dirty.

Je?eli co? omin??em / ew. masz jakie? problemy z budow? pisz na gadu: 840169 albo dzwo? pod 723480534. Je?eli b?dziesz chcia? u?y? tego poradnika do celów 'innych' Tak?e skontaktuj si? ze mn?.

//NIE ODPOWIADAM ZA SZKODY WYRZ?DZONE SOBIE I INNYM PRZY BUDOWIE / U?YTKOWANIU MINI RAMPY TWORZONEJ Z TEGO PORADNIKA//


Dodał: lukaszbmxy


Aby głosować i komentować musisz być zalogowany. Na co więc czekasz ?


Brak avaturueryk bmx (2012-11-07 17:09:00)
pomocne